Terms & Conditions

Purchase Norway: Terms and Conditions (Norwegian)

Reservation: Terms and Conditions

Reservation: Terms and Conditions

Thank you for your reservation of a FRIKAR! You have secured an estimated priority for delivery of Frikar ebike for your country and region (zip code). We will inform on our website www.podbike.com about which countries and areas that are prioritized for delivery. By giving us this trust, you help build a green, economical and fun ebike that we believe the world really needs. Again – thank you!

2) Date of reservation

This reservation is considered valid from the payment of your reservation.

3) Booking

It is important to emphasize that this reservation is not an order or sale of a Frikar ebike. The reservation gives you an estimated priority for delivery in your country and region (zip code). When production starts up for deliveries in your country and region, Podbike will contact you about any options and choices for the delivery of your FRIKAR.

You will eventually receive a purchase agreement that gives you the opportunity to complete this booking process with an order. If you wish to complete the order, we will consider your booking payment as part of the order payment. Until you have entered into a purchase agreement for a FRIKAR ebike, you can cancel at any time and you will receive a full refund of your reservation.

4) Terms – non transferable, limited quantity

We will not pay you any interest for your reservation payment and the amount will not be retained on a separate or blocked account. It is not possible to transfer your reservation to another party without the written consent of Podbike. It is not possible to reserve more than 4 – 4 FRIKAR ebikes per person through reservation payment without the express written consent of Podbike.

5) Information.

From time to time, we will inform you about the development of FRIKAR ebike and ask for information from you to make the best possible ebike.

6) Risk

There is a risk we are obliged to inform you about: In the unlikely event that Podbike AS go bankrupt or become insolvent, we will not be able to refund your reservation fee. So in the worst case, you may lose some or all of the money paid for the reservation.

Terms and conditions are subject to change without prior notice.

PDF Podbike Reservation Terms and Conditions

Terms and Conditions for Purchase in Norway (Norwegian)

§ 1 Generelt
(1) Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer over Internett
til forbrukere (heretter “Standard salgsbetingelser”).


(2) Forbrukerkjøp over Internett reguleres i hovedsak av
avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven,
angrerettloven og ehandelsloven. Vilkårene i disse Standard
salgsbetingelsene skal ikke forstås som noen begrensning i de
lovbestemte rettighetene til forbrukere, men oppstiller partenes
viktigste rettigheter og forpliktelser for handelen.


(3) Med forbruker menes enhver fysisk person som ikke
hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, jf.
forbrukerkjøpsloven § 1 (3).


(4) Selger er Podbike AS (org.nr. 916 611 749), med
registrert forretningsadresse Heiamyrå 1, 4031 Stavanger, og
e-post hello@podbike.com, (heretter “Selger”).


(5) Kjøper er forbrukeren som foretar en bestilling fra Selger
(heretter “Kjøper”).


(6) Avtalen mellom Kjøper og Selger består av
opplysningene Selger gir om kjøpet i bestillingsløsningen via
nettstedet www.podbike.com (heretter “Nettbutikken”)
(herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde,
kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene via telefon, e-
post, faks eller post, samt herværende Standard salgsbetingelser. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis
det har forekommet åpenbare skrive- eller tastaturfeil hos
Selger i bestillingsløsningen i Nettbutikken eller i Kjøpers
bestilling, og den annen part forstod eller burde forstått at det
forelå en slik feil.

§ 2 Kundekonto og avtaleinngåelse
(1) Avtaler kan inngås i Nettbutikken. For inngåelse av en
avtale i Nettbutikken, gjelder bestemmelsene i denne § 2.


(2) For å kunne legge inn en bestilling i Nettbutikken, må
Kjøper åpne en kundekonto. Selger tilbyr Kjøper
passordbeskyttet direkte tilgang (innlogging) til Nettbutikken.
Her kan kundedata vises og administreres. Kjøper forplikter seg
til å behandle personopplysningene konfidensielt og ikke gjøre
dem tilgjengelige for uautorisert tredjepart.


(3) Alle tilbud kan endres og er uforpliktende. Dette gjelder
også hvis Selger eller en servicepartner av Selger har gitt
Kjøper kataloger, teknisk dokumentasjon, andre
produktbeskrivelser eller dokumenter, også i elektronisk form,
som Selger forbeholder seg eierrettigheter og opphavsrett til.


(4) Ved å legge inn en bestilling i Nettbutikken, som krever
forhåndsregistrering med en kundekonto og aksept av Standard
salgsbetingelser, er avtalen bindende for Kjøper. Selger har rett
til å akseptere bestillingen innen fjorten kalenderdager etter at
bestillingen er lagt inn i Nettbutikken.


(5) Selger vil, uten ugrunnet opphold, sende Kjøper en
bekreftelse på mottak av bestillingen. Bekreftelsen utgjør ikke
aksept av bestillingen. Bestillingen skal bare anses å ha blitt akseptert av Selger når Selger erklærer aksept til Kjøper via e-post eller sender varene.

§ 3 Priser og betaling
(1) Oppgitte priser inkluderer merverdiavgift. Fraktkostnader
og eksport- eller importavgifter mv. kommer i tillegg.
Fraktkostnader skal bæres av Kjøper, med mindre levering uten
fraktkostnader er spesifikt avtalt mellom Kjøper og Selger.
Detaljer om eventuelle ekstra fraktkostnader finnes i
informasjonen i Nettbutikken eller i bestillingsskjemaet. Fraktkostnadene inkluderer kostnader for transportforsikring
inngått av Selger.


(2) Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, skal levering fra
Selger kun gjøres mot forskuddsbetaling. Selger utsteder
faktura. Betalingsfristen vil fremgå av fakturaen.


(3) For det tilfellet at Kjøper har betalt depositum til Selger,
skal Selger trekke fra tilsvarende beløp på endelig faktura.


(4) Dersom det inntreffer hendelser som nevnt i § 13 med
tillegg av valutasvingninger, som medfører vesentlig
kostnadsøkning på mer enn ved produksjon av varen, skal
Selger ha rett til å justere prisen etter denne § 3 tilsvarende.


(5) Dersom Selger oppjusterer prisen i henhold til § 3 (4), kan
Kjøper velge å gå fra avtalen.

§ 4 Levering og overføring av risiko, delleveranser

(1) Varene monteres og justeres av kvalifiserte Podbike-
teknikere på fabrikken. Visse komponenter (f.eks. batteri, pedaler, speil, hjul osv.) vil imidlertid bli levert som løse
gjenstander. Følgelig må Kjøper montere dem etter mottak av
varene ved hjelp av medfølgende instruks, eventuelt med
ekstern støtte fra Selger.


(2) Levering har skjedd når Kjøper, eller Kjøpers
representant, har overtatt fysisk besittelse av varen.


(3) Leveringstidspunktet avtales individuelt eller som
spesifisert av Selger ved aksept av bestillingen fra Kjøper.
Dersom leveringstidspunkt ikke er avtalt eller spesifisert, skal
Selger levere varen til Kjøper uten unødig opphold og senest 30
dager etter kjøpsavtale er inngått.


(4) Risikoen for varen går over på Kjøper når Kjøper, eller
Kjøpers representant, har fått varen levert i henhold til denne §5.


(5) Selger forbeholder seg retten til å dellevere en bestilling.
Dersom bestillingen delleveres, vil resterende varer i
bestillingen ettersendes til Kjøper vederlagsfritt.


(6) Tilleggsutstyr, merchandise og sykkel sendes fra ulike
lager. Forrige avsnitt gjelder kun for delleveringer knyttet til
selve sykkelen. Dersom Kjøper samtidig med eller uavhengig
av bestilling av sykkel, bestiller tilleggsutstyr og/eller
merchandise, må Kjøper betale fraktkostnadene for dette.


(7) Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, fastsetter Selger
leveringsmåte og transportselskap etter beste skjønn.
Fraktrisikoen bæres av Selger.


§ 5 Forsinkelse og manglende levering
(1) Dersom levering av varen blir forsinket, vil Selger gi
Kjøper informasjon så snart Selger får kunnskap om
forsinkelsen, sammen med informasjon om og eventuelt når nytt
forventet leveringstidspunkt er.


(2) Dersom Selger ikke leverer varen eller leverer varen for
sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes
Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper i henhold til
reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene
kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Selger.


(3) Oppfyllelse: Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve
oppfyllelse fra Selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve
oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Selger ikke
kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor
ulempe eller kostnad for Selger at det står i vesentlig misforhold
til Kjøpers interesse i at Selger oppfyller. Skulle vanskene falle
bort innen rimelig tid, kan Kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøper taper sin rett til å kreve oppfyllelse dersom Kjøper venter
urimelig lenge med å fremme kravet.

(4) Heving: Dersom Selger ikke leverer varen på
leveringstidspunktet, skal Kjøper oppfordre Selger til å levere
innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Selger ikke
leverer varen innen tilleggsfristen, kan Kjøper heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Selger nekter
å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid
er avgjørende for inngåelse av avtalen, eller dersom Kjøper har
underrettet Selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres varen etter tilleggsfristen Kjøper har satt eller etter at
leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av
avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid
etter at Kjøper fikk vite om leveringen.
Ved heving etter denne § 5, skal Kjøper få tilbakebetalt enhver
betaling som allerede er utført av Kjøper. Tilbakebetaling skal
skje innen fjorten dager fra rettmessig heving er mottatt av
Selger.


(5) Erstatning: Kjøper kan kreve erstatning for lidt tap som
følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom
Selger godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Selgers
kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på
avtaletidspunktet, vært unngått, eller overvunnet følgende av.


(6) Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av
bevishensyn være skriftlig.

§ 6 Mangel ved varen
(1) Hvis det foreligger mangel ved varen, må Kjøper innen
rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget,
gi Selger melding om at Kjøper vil gjøre mangelen gjeldende.
Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom reklamasjon skjer
innen to måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt
oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at Kjøper
overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare
vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.


(2) Dersom varen har en mangel, og dette ikke skyldes
Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper i henhold til
reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6, etter omstendighetene
holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og
omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet, og/eller
kreve erstatning fra Selger.


(3) Retting eller omlevering: Kjøper kan velge mellom å kreve
mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Selger kan
likevel motsette seg Kjøpers krav dersom gjennomføringen av
kravet er umulig eller volder Selger urimelige kostnader. Retting
eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.


(4) Prisavslag: Kjøper kan kreve et passende prisavslag
dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at
forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet
mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand.
Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet
settes lik mangelens betydning for Kjøper.


(5) Heving: Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan
Kjøper også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


(6) Reklamasjon bør skje skriftlig.

§ 7 Angrerett
(1) Dersom avtalen er å anse som et fjernkjøp, omfattes
avtalen av angrerettloven. Kjøper kan uten grunn angre kjøpet
av varen i henhold til angrerettsloven, selv om det ikke foreligger
en mangel ved den. Kjøper kan også avbestille kjøpet før varen
er levert.


(2) Kjøper er ansvarlig for kostnader knyttet til
returforsendelsen.


(3) Ytterligere informasjon og vilkår som gjelder for
angreretten fremgår av vedlagte skjema for opplysning om
angrerett.


(4) Angrerettskjema som Kjøper kan benytte ved utøvelse av
angreretten, er vedlagt disse Standard salgsbetingelsene.

§ 8 Selgers rettigheter ved Kjøpers mislighold

(1) Dersom Kjøper ikke betaler eller oppfyller øvrige
forpliktelser etter avtalen og loven, og dette ikke skyldes Selger
eller forhold på Selgers side, kan Selger i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde
varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet,
samt kreve erstatning fra Kjøper. Selger vil også etter
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling,
inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.


(2) Oppfyllelse: Selger kan fastholde kjøpet og kreve at
Kjøper betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper Selger
sin rett dersom Selger venter urimelig lenge med å fremme
kravet.


(3) Heving: Selger kan heve avtalen dersom det foreligger
vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra
Kjøpers side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele
kjøpesummen er betalt. Fastsetter Selger en rimelig tilleggsfrist
for oppfyllelse, og Kjøper ikke betaler innen denne fristen, kan
Selger heve kjøpet.


(4) Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom
Kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan
Selger kreve renter av kjøpesummen etter
forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet,
etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper, som da kan bli holdt
ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.


(5) Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer:
Dersom Kjøper unnlater å hente ubetalte varer, kan Selger
belaste Kjøper et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke Selgers
faktiske utlegg for å levere varen til Kjøper. Et slik gebyr kan ikke
belastes kjøpere under 18 år.

§ 9 Salgspant
Dersom Kjøper ikke har forskuddsbetalt varene, har Selger,
med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte varene
som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og
omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jf. panteloven §
3-14 flg.

§ 10 Industrielle rettigheter og opphavsrettigheter
(1) Kjøper gis ikke-eksklusiv rett til å bruke programvare som
leveres sammen med varene i forbindelse med bruken av
varene (f.eks. motorstyring og displayprogramvare).


(2) Kjøper har ikke rett til å justere, modifisere eller på annen
måte endre programvaren.


(3) Kjøper kan bare overføre rettighetene som Kjøper er gitt
til programvaren til en tredjepart dersom eierskapet til de
aktuelle varene samtidig overføres til denne tredjeparten og
Kjøper ikke beholder noen kopier av programvaren.


(4) Selger er ikke forpliktet til å avsløre kildekoden til
programvaren.

§ 11 Personvern
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er
Selger. Ved å akseptere Selgers Standard salgsbetingelser, gir
Kjøper sitt samtykke til, i tråd med personopplysningsloven, å
oppbevare og behandle Kjøpers personopplysninger. Selger
kan bare behandle og lagre personopplysninger som er
nødvendige for at Selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene
etter avtalen. Vennligst les Selgers personvernpolicy her.

§ 12 Force majeure
Er Selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering,
eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av
arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når Selger ikke
kan råde over den, så som ved for eksempel brann, krig,
mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende
omfang, rekvisisjon, beslag, valuta-restriksjoner, opprør og
oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet,
innskrenkinger i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller
forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller
produsenter som følge av slike omstendigheter som nevnt i
dette punkt, er Selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere reklamasjonen til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

§ 13 Tvisteløsning
Ved eventuelle tvister som oppstår i relasjon til avtalen mellom
Kjøper og Selger, gjelder norsk rett. Tvisten hører inn under de
ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler.

§ 14 Merknad om databeskyttelse for gamle enheter
Avfallsutstyr kan inneholde sensitive personopplysninger. Dette gjelder særlig informasjons- og telekommunikasjons- teknologiske innretninger som smarte sykkelcomputere, PC-er eller smarttelefoner. Kjøper er selv ansvarlig for sletting av data
på gammelt utstyr som skal kastes.

PDF Terms and Conditions for purchase Norway (Norwegian)